ثانیه ها – روح الامین امینی

رد می شوند ثانیه های ترک زده

از روی زخم های سیاه نمک زده

رد می شوند و فصل جدیدی رسیده است

با برگ های زرد و کبودی که شک زده

دارند سمت ما و شما خیره می شوند

دارند سمت ما و شمای فلک زده

دنیا به دور بودن ما دور می زند

دنیا به دور بودن یک مشت لک زده

خورشید هم برای من و تو همیشه نیست

خورشید هم برای من و تو سرک زده

از پشت ابر های سیاهی که آمدند

با چشم های یخ زدهء شان شتک زده

دیگر به هیچ چیز سر اعتماد نیست

خورشید هم برای من و تو کلک زده

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: