غارت گل – استاد براتعلي فدايي هروی

بيا به ياد هم آريم، فصل ماتم را
دوباره زار بگرييم اين محرم را
بيا دوباره از آن طفل بي پدر گوييم
و با غريبترين مادر از پسر گوييم
ببين كه در حق ما ظالمان چه ها كردند
و صد عمارت ديگر ز خون بنا كردند
بيا ز قيد منيت دمي رها باشيم
و تا هميشه عزادار لاله ها باشيم
بيا چو عشق بخوانيم ياد ياران را
بيا كه فاش كنيم آرزوي باران را
بيا كه سرخي گل را ز ياد هم نبريم
و رستخيز اگر شد، متاع، كم نبريم
بيا دوباره بناليم غارت گل را
بيا كه باز بفهميم اشارت گل را

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: